R E K L A M A
P O R E K L A M I E

Wieluń - forum,adresy, informacje, reklama, kluby, restauracje, komunikacja, pkp, pks, ogłoszenia, praca,mapa, firmy, radio
Wieluń - forum, informacje, ogłoszenia Strona Główna Wieluń - forum, informacje, ogłoszenia


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload

Poprzedni temat :: Następny temat
Konkurs Fotograficzny "Wieluń sprzyja..."
Autor Wiadomość
Mrówek 
ModeratorPomógł: 53 razy
Dołączył: 26 Sie 2006
Posty: 3747
Piwa: 39/17
Skąd: z Wielunia
Wysłany: 2012-12-04, 22:56   Konkurs Fotograficzny "Wieluń sprzyja..."

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 472/12 BURMISTRZA WIELUNIA z dnia 27 listopada 2012 r.

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Wieluń sprzyja…”

§ 1
Postanowienia Ogólne
1. Konkurs Fotograficzny „Wieluń sprzyja …” odbywa się pod patronatem Burmistrza Wielunia
Janusza Antczaka.
2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym,
zwanym dalej „Konkursem”.
3. Organizatorem Konkursu jest Gmina Wieluń, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Konkurs
trwa od 10.12.2012 roku do 30.09.2013 roku.
4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących niezaleŜnie od wieku czy miejsca zamieszkania
i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
1) dla profesjonalistów;
2) dla osób zajmujących się fotografią amatorsko.
4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz pracownicy Urzędu
Miejskiego w Wieluniu a takŜe ich najbliŜsza rodzina.
5. Celem konkursu jest promowanie Wielunia, jako miasta sprzyjającego szeroko rozumianej
aktywności np. kulturalnej, sportowej czy turystycznej. Fotografie powinny zawierać
charakterystyczne miejsce w Wieluniu lub wydarzenie obrazujące fakt, Ŝe „Wieluń sprzyja…”.
5. Fotografie powinny być zrobione w ciekawy i oryginalny sposób.
6. KaŜdy z autorów moŜe nadesłać do 3 fotografii.
7. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) oraz poddane
obróbce komputerowej będą dyskwalifikowane.
8. Do kaŜdej Pracy Konkursowej naleŜy dołączyć Kartę Zgłoszenia umieszczoną w zamkniętej
kopercie oznaczonej tym samym kodem, którym została oznaczona Praca Konkursowa. Wzór Karty
Zgłoszenia jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu i moŜna pobrać go ze strony
internetowej www.wielun.pl. Karta Zgłoszenia zawiera:
1) tytuł pracy;
2) imię i nazwisko oraz adres autora;
3) telefon kontaktowy;
4) nazwę fotografowanego obiektu lub wydarzenia;
5) miejsce dokonania zdjęcia;
6) informację, w której kategorii startuje autor zdjęć (amatorskie czy profesjonalne, patrz pkt. 3)
oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć ("Potwierdzam swoje prawa autorskie
do nadesłanego zdjęcia - Jan Kowalski");
7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych ("WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Organizatora konkursu fotograficznego „Wieluń sprzyja” w celach
wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)”);
8) zrzeczenie się praw autorskich („Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na
Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji,
o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami");
9) w przypadku nieletnich uczestników konkursu wymagana jest pisemna zgoda rodziców.
9. Kartę Zgłoszenia podpisuje autor Pracy Konkursowej. Praca Konkursowa nie moŜe być podpisana
ani oznaczona dodatkowo w Ŝaden inny sposób niŜ podany w niniejszym ustępie.
10. Prace w formacie JPG o wymiarach min 3000x2000 pikseli i max w plikach nie przekraczających
4MB wraz z kopertami zawierającymi Karty Zgłoszenia naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu
z napisem „Konkurs fotograficzny Wieluń sprzyja” oraz kodem pracy, a następnie doręczyć
osobiście lub pocztą (listem poleconym) na adres: Urząd Miejski w Wieluniu, Plac Kazimierza
Wielkiego 1, 98-300 Wieluń (Ratusz pokój nr 1).
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
12. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały
udziału w Ŝadnym konkursie. Przesłane pliki nie będą zwracane.
13. Zdjęcia, które nie spełnią powyŜszych wymogów nie wezmą udziału w konkursie.
14. Z chwilą nadesłania (dostarczenia) fotografie przechodzą na własność Organizatora, który
przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac oraz do nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą na polach eksploatacji określonych w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 904 ze zm.) w szczególności na polu eksploatacji związanym z działalnością promocyjną,
marketingową i reklamową, w tym prawo do:
1) wyłącznego uŜywania i wykorzystania zdjęć, będących przedmiotem konkursu, we wszelkiej
działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej;
2) utrwalenia i zwielokrotnienia zdjęć wszelkimi technikami graficznymi;
3) publicznego wystawienia i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych.
15. Uczestnicy konkursu zobowiązują się nie zgłaszać Ŝadnych roszczeń względem Organizatora
konkursu z tytułu wykorzystania przez niego zdjęć dostarczonych do konkursu.
§ 4
Rozstrzygnięcie Konkursu

1. W celu oceny złoŜonych Prac Konkursowych i wyłonienia zwycięzcy w poszczególnych kategoriach
Konkursu Burmistrz Wielunia odrębnym Zarządzeniem powoła Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa dokona ostatecznego wyboru Zwycięzcy Konkursu w poszczególnych
kategoriach.
3. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 25 października 2013 roku.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.wielun.pl nie później niŜ do dnia
31 października 2013 roku.
6. Zwycięzca Konkursu w poszczególnych kategoriach zostanie powiadomiony o terminie i miejscu
wręczenia nagrody telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.
§ 5
Kryteria Oceny

Prace Konkursowe będą oceniane pod względem:
1) walorów estetycznych;
2) techniki fotografii;
3) zgodności z tytułem konkursu „Wieluń sprzyja”.
§ 6
Nagroda

1. Zwycięzcy Konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody pienięŜne w wysokości 700
PLN brutto kaŜda.
2. Przyznane nagrody zostaną pomniejszone o cięŜary o charakterze publicznoprawnym zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcy Konkursu w czasie i miejscu wyznaczonym przez
Organizatora, nie później niŜ w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
§ 7
Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady
prowadzenia Konkursu.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznawania
Nagrody.
3. Organizator moŜe wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez
Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia
do Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych skutkujących niemoŜliwością nawiązania kontaktu lub opóźniających
wręczenie przez Organizatora Nagrody.
6. W przypadku braku moŜliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu przez 30 dni
od daty ogłoszenia wyników Konkursu prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
8. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
dla siedziby Organizatora.
Info: UM Wieluń
_________________
"Przed skorzystaniem z forum zapoznaj się z treścią regulaminu dołączonego do niego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy post niewłaściwie napisany lub zrozumiany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu."
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
   
Gregg Sparrow
[Usunięty]

Wysłany: 2012-12-04, 23:19   

Mrówek napisał/a:
14. Z chwilą nadesłania (dostarczenia) fotografie przechodzą na własność Organizatora, który
przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac oraz do nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą na polach eksploatacji określonych w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 904 ze zm.) w szczególności na polu eksploatacji związanym z działalnością promocyjną,
marketingową i reklamową, w tym prawo do:
1) wyłącznego uŜywania i wykorzystania zdjęć, będących przedmiotem konkursu, we wszelkiej
działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej;
2) utrwalenia i zwielokrotnienia zdjęć wszelkimi technikami graficznymi;
3) publicznego wystawienia i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych.
15. Uczestnicy konkursu zobowiązują się nie zgłaszać Ŝadnych roszczeń względem Organizatora
konkursu z tytułu wykorzystania przez niego zdjęć dostarczonych do konkursu.

Mrówek napisał/a:
1. Zwycięzcy Konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody pienięŜne w wysokości 700
PLN brutto kaŜda.
2. Przyznane nagrody zostaną pomniejszone o cięŜary o charakterze publicznoprawnym zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.


Ciekawy i tani sposób na zdobycie materiałów promocyjnych :D

Mrówek napisał/a:
7. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) oraz poddane
obróbce komputerowej będą dyskwalifikowane
.

A które zdjęcia nie są poddawane obróbce??? Zamiana RAWa na JPG to już jest obróbka. Podobnie jak zmniejszenie zdjęcia do wymaganych wymiarów i max 4MB.
Poprawcie ten regulamin.
 
   
ourson 
Moderator


Pomógł: 46 razy
Wiek: 38
Dołączył: 02 Sie 2006
Posty: 3905
Piwa: 79/18
Skąd: Wieluń
Wysłany: 2012-12-05, 09:41   

Cytat:
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznawania
Nagrody.


a może być nawet całkiem darmowy ;-)
_________________
Ludzie dzielą się na tych, którzy lubią koty i na pokrzywdzonych przez los...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
   
kitor 
ModeratorPomógł: 27 razy
Wiek: 26
Dołączył: 14 Cze 2009
Posty: 1283
Piwa: 38/39
Skąd: Wieluń
Wysłany: 2012-12-05, 09:56   

Czyli ujmijmy to w skrócie. Konkurs twa rok (no dobra, 10 miesięcy)
Cytat:
Konkurs trwa od 10.12.2012 roku do 30.09.2013 roku.


Zdjęciu nie wolno nawet poprawić kolorów.
Cytat:
oraz poddane obróbce komputerowej będą dyskwalifikowane.


Musi mieć minimum 6MPx
Cytat:
Prace w formacie JPG o wymiarach min 3000x2000 pikseli i max w plikach nie przekraczających 4MB


Każdy sobie decyduje w jakiej kategorii startuje
Cytat:
6) informację, w której kategorii startuje autor zdjęć (amatorskie czy profesjonalne, patrz pkt. 3)


A nagrody w każdej są takie same
Cytat:
1. Zwycięzcy Konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody pienięŜne w wysokości 700 PLN brutto kaŜda.


Tu przypis autora: Ciekawe czy którykolwiek zawodowy fotograf wystartuje w kategorii profesjonalnej, skoro łatwiej będzie wygrać to samo w amatorskiej :roll:

No i to co Ourson napisał...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
   
MebelGrandTrade 
Czytał o WieluniuDołączył: 24 Sie 2010
Posty: 39
Skąd: Kępno
Wysłany: 2013-07-30, 15:14   

Mrówek napisał/a:
8. Do kaŜdej Pracy Konkursowej naleŜy dołączyć Kartę Zgłoszenia umieszczoną w zamkniętej
kopercie oznaczonej tym samym kodem, którym została oznaczona Praca Konkursowa. Wzór Karty
Zgłoszenia jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu i moŜna pobrać go ze strony
internetowej www.wielun.pl.


Może ktoś wrzucić linka do karty zgłoszeniowej, bo przyznam że poległem w poszukiwanich na w/w stronie. Z góry dzięki.
_________________
Mebel Grand Trade - Styl i elegancja...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
   
kitor 
ModeratorPomógł: 27 razy
Wiek: 26
Dołączył: 14 Cze 2009
Posty: 1283
Piwa: 38/39
Skąd: Wieluń
Wysłany: 2013-07-30, 15:36   

Też ostatnio szukałem i nie mogłem znaleźć.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
   
MebelGrandTrade 
Czytał o WieluniuDołączył: 24 Sie 2010
Posty: 39
Skąd: Kępno
Wysłany: 2013-07-30, 15:57   

Panie Mrówek może Pan coś poradzi....
_________________
Mebel Grand Trade - Styl i elegancja...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
   
Mrówek 
ModeratorPomógł: 53 razy
Dołączył: 26 Sie 2006
Posty: 3747
Piwa: 39/17
Skąd: z Wielunia
Wysłany: 2013-07-30, 16:19   

MebelGrandTrade napisał/a:
Panie Mrówek może Pan coś poradzi....


Jutro wrzucę wszystkie niezbędne rzeczy o tym :)
_________________
"Przed skorzystaniem z forum zapoznaj się z treścią regulaminu dołączonego do niego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy post niewłaściwie napisany lub zrozumiany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu."
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
   
Bethi 
Wieluniaczek
Festina lentePomogła: 28 razy
Wiek: 30
Dołączyła: 12 Gru 2008
Posty: 1508
Piwa: 16/18
Skąd: EWI~EZD
Wysłany: 2013-07-30, 16:27   

A może tą kartę zgłoszenia wrzuć tutaj w jakiejś większej wersji, ewent PDF. Będzie łatwiej
_________________
* Zjednoczeni wirtualnie, silni realnie *
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
   
MB 
Czytał o Wieluniu


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 31 Lip 2012
Posty: 41
Piwa: 1/1
Skąd: WIELUŃ
Wysłany: 2013-07-30, 17:14   

http://gmwielun.peup.pl/p...19&zalId=197497
Postaw piwo autorowi tego posta
 
   
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template Acid v 0.4 modified by Nasedo.


Wieluń Forum dyskusyjne
Kontakt z Administracją Forum | Kontakt z właścicielem domeny
Stomatolog Wieluń Sprawdzenie przebiegu BMW | Montaż instalacji gazowych | Skracanie linków | Klinika BMW | Notariusz Włochy BMW SPRAWDZENIE PRZEBIEGU,HISTORIA SERWISOWA BMW